6. Implementer

Trinn 6: Implementer klimastrategien

Trinn 6: Implementer klimastrategien

En rekke forskjellige tiltak kan styrke implementeringen av bedriftens klimastrategi.

 

Koordinering av aktiviteter

Ansvaret for å implementere klimastrategien i praksis legges vanligvis hos forskjellige medarbeidere på tvers av virksomheten. Det er viktig at den som er klimaansvarlig sikrer nødvendig koordinering.

 

Sørg for kjennskap og insentiver

En rekke tiltak kan bidra til å gi kjennskap til strategien og skape insentiver for å arbeide for å nå de fastsatte målene. Det kan for eksempel være:

 

Avdelingsspesifikke målsettinger: Det kan være en god idé å fastsette målsettinger for de enkelte avdelinger i samarbeid med de enkelte avdelingsledere og gjennomføre en løpende måling av om hver avdeling lever opp til sin målsetting. En målsetting kan for eksempel være at en avdeling skal begrense sitt forbruk av elektrisitet med 5 prosent per måned.

 

Individuelle målsettinger: Det kan utvikles individuelle målsettinger for de enkelte sjefer og ansatte som kan innarbeides i medarbeidernes evalueringer. En målsetting kan for eksempel være at medarbeideren skal kjøre 500 meter lengre på literen.

 

Bonusordninger: Enkelte virksomheter har gått så langt som å etablere en spesiell bonusordning knyttet til energieffektiviseringer og reduksjon av klimagasser.

 

Anerkjennelse: Gi medarbeidere og avdelinger som gjør en stor innsats for å implementere klimastrategien oppmerksomhet i forskjellige anledninger, for eksempel positiv omtale på virksomhetens intranett eller hjemmeside.

 

Interne konkurranser: Lag en konkurranse mellom ulike avdelinger om hvor mye energi de kan spare innenfor et bestemt tidsrom. Den avdeling som sparer mest energi, kan for eksempel vinne en pris.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.