CO2-beregning

Hva er en CO2-beregning?

Hva er en CO2-beregning?

En CO2-beregning gir summen av utslippene av CO2 og andre klimagasser som f.eks. kommer fra virksomhetens strømforbruk eller bilpark.

 

Før du åpner CO2-kalkulatoren, må du finne frem regninger og fakturaer for energi (elektrisitet og fjernvarme) og brensel (bensin, diesel m.m.) for det året dere ønsker å utføre beregningen for.

 

De enkelte CO2-beregningen kan brukes til å sammenligne CO2-utslippene deres år for år.

 

Ved hjelp av CO2-kalkulatoren kan du også få oversikt over hvilke mulige innsatsområder for CO2-reduksjon dere har.

 

CO2-beregningene kan inngå som tallmateriale i et klimaregnskap. Det kan være relevant for virksomheter av alle typer og størrelser å lage et klimaregnskap. Det viktigste er å komme i gang med arbeidet.

 

Hva er et klimaregnskap?

Et klimaregnskap er i prinsippet det samme som et vanlig regnskap, og inneholder flere CO2-beregninger.

 

Klimaregnskapet kan ta utgangspunkt i Excel-rapporten som du kan laste ned fra CO2-kalkulatoren etter at du har avsluttet beregningen.

 

Det bør stå i klimaregnskapet deres hva slags regnskapspraksis dere har brukt, for eksempel tallgrunnlaget for CO2-beregningene (som du kan skrive ut fra CO2-kalkulatoren), avgrensning av organisasjonen eller den enheten som regnskapet omfatter samt endringer i forhold til foregående år.

 

Utover dette bør det benyttes samme systematikk hvert år for å muliggjøre sammenligning av utviklingen i CO2-utslipp i klimaregnskapet år for år.

 

Internasjonale standarder

Klimakompasset og CO2-kalkulatoren er basert på Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard (forkortet GHG-protokollen).

 

GHG-protokollen er den mest utbredte regnskapsstandarden til beregning av virksomheters utslipp av klimagasser. Mange programmer for klimagassutslipp, benytter GHG-protokollens metode – for eksempel Carbon Disclosure Project, Global Reporting Initiative, Verdens Naturfonds Climate Savers-program, EU Emissions Trading Scheme, The Climate Registry (USA) og U.S. EPA Climate Leaders (USA).

 

I 2006 lanserte den internasjonale standardorganisasjonen ISO en standard for utarbeidelse og verifikasjon av CO2-regnskaper: ISO 14064.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.