GHG-protokollen

GHG-protokollen

CO2-kalkulatoren deler opp virksomhetens utslipp av CO2 og andre klimagasser i tre områder.

 

Disse er inndelt etter hvor utslippet foregår (egen virksomhet eller hos andre virksomheter) og hvor stor innflytelse virksomheten har til å endre utslippene.

 

Hva er Område 1, 2 og 3?

Område 1 er de direkte kildene til bedriftens utslipp av klimagasser. Område 2 og 3 er de indirekte utslippskildene.

 

OMRÅDE 1

De direkte kildene er det fossile brensel (for eksempel bensin, olje og kull) bedriften bruker i sin drift/produksjons og til transportmidlene virksomheten eier og leaser. Det vil si de steder bedriften har direkte kontroll over utslippene.

 

Område 1 omfatter også klimagasser fra prosessutslipp eller avdamping (utslipp av flyktige organiske forbindelser). Det er kun et fåtall virksomheter som har slike utslipp.

 

De prosessrelaterte utslippene kommer fra kjemiske reaksjoner ved produksjon av sement og tegl, forbruk av kalk og visse kjølemidler, avskummingsmidler m.m. Utslippene av flyktige organiske utslipp stammer fra avdamping fra produksjon og distribusjon av olje- og naturgass og i mindre omfang fra bruken av organiske løsemidler.

 

OMRÅDE 2

De indirekte kildene under Område 2 er virksomhetens forbruk av elektrisitet og fjernvarme.

 

OMRÅDE 3

Område 3 dekker andre indirekte utslipp relatert til virksomheten, for eksempel underleverandørers utslipp, energiforbruket ved bruk av virksomhetens produkter, transport av varer gjennom hele produksjonskjeden med mer.

 

CO2-kalkulatoren fokuserer i første omgang på Område 1 og Område 2. Det vil si strømforbruk, bruk av fossilt brensel og den transporten som foregår med virksomhetens egne transportmidler. CO2-kalkulatoren kan på nåværende tidspunkt kun regne ut et begrenset omfang av de utslipp virksomheten deres kan være ansvarlig for i leverandørkjeden, avfallsbehandling, råvareforbruk og produktanvendelse. Videreutvikling av Klimakompasset vil senere gi mulighet til å utvide antall faktorer som omfattes av Område 3.

 

Standard og utvidet klimaregnskap

Greenhouse Gas-protokollen anbefaler virksomheter å ta med Område 1 og 2 i klimaregnskapet. Det kan selv vurdere om dere vil inkludere Område 3-beregninger i klimaregnskapet. For mange virksomheter kan det være mye arbeid å fremskaffe disse tallene. Og det vil være usikkerhet knyttet til tallene.

 

På den annen side kan det også være en fordel å ta med Område 3-aktiviteter. For det første kan det være ”lavthengende frukter” å hente i form av reduksjonspotensial. For det andre kan bedriften oppnå en bedre forståelse av hele virksomhetens verdikjede og utnytte de markedsmulighetene som kan ligge i å ha kontroll over det enkelte produkts klimapåvirkning.

 

Det arbeides i øyeblikket med å utarbeide en internasjonal standard for virksomheters Område 3-rapportering. Det vil bli løpende innarbeidet i Klimakompasset.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.