Klimagasser

Hvilke klimagasser skal regnes med?

Hvilke klimagasser skal regnes med?

GHG-protokollen anbefaler at virksomhetene tar med alle seks klimagassene fra Kyoto-avtalen i CO2-beregningen.

 

Kyoto-avtalen inneholder seks klimagasser: CO2 (karbondioksid), CH4 (metan), N2O (lystgass) og gruppen av HFC-er, SF6 og PFC-er som samlet går under den kjemiske betegnelsen halokarboner. Utover dette finnes det andre klimagasser som ikke er tatt med i Kyoto-protokollen, for eksempel ozon og KFK-gasser.

 

Dersom noen av de seks klimagassene ikke inkluderes i virksomhetens strategi, er det viktig å gjøre rede for hvorfor disse er valgt bort. CO2 (karbondioksid) er den aller viktigste klimagassen. Utslipp av klimagasser regnes sammen i CO2-ekvivalenter (forkortet CO2e) og varierer mye. For eksempel tilsvarer utslipp av ett tonn metan 25 tonn CO2. For klimagassen SF6 tilsvarer ett tonn det samme som 22 800 tonn CO2 ifølge IPCCs fjerde vurderingsrapport.

 

Virksomhetenes utslipp av klimagasser stammer primært fra forbrenning av fossilt brensel som for eksempel olje m.m. Utover dette kommer også utslipp av en rekke kjemiske reaksjoner i industrielle prosesser – såkalte prosessrelaterte utslipp – og utslipp fra avdamping eller utslipp av klimagasser – utslipp av flyktige organiske forbindelser.

 

De prosessrelaterte utslippene kommer fra kjemiske reaksjoner ved produksjon av sement og tegl, samt forbruk av kalk og visse kjølemidler, avskummingsmidler m.m. Utslippene av flyktige organiske utslipp stammer fra avdamping fra produksjon og distribusjon av olje- og naturgass og i mindre omfang fra bruken av organiske løsemidler.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.