Tallgrunnlaget

Tallgrunnlaget

I CO2-kalkulatoren finnes det en rekke formler og konstanter. Disse konstantene – også kalt utslippsfaktorer – stammer fra de ulike kildene beskrevet nedenfor.

 

Oversikt over kildene og konstantene til CO2-kalkulatoren kan lastes ned på CO2-kalkulatoren under ”Vis beregning”. Dette dokumentet kan legges ved CO2-beregningen eller klimaregnskapet som dokumentasjon.

 

Du kan lage en sammenligning av virksomhetens nåværende CO2-avtrykk med tidligere avtrykk dersom du har adgang til opplysninger over virksomhetens tidligere energiforbruk.

 

Det finnes utslippsfaktorer fra følgende årstall på energi: 1972, 1980, 1990, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 og 2008. Det vil årlig bli lagt til ett år til tidsserien.

 

Utslippsfaktorer for fossilt brensel

I CO2-kalkulatoren er de direkte og indirekte utslippene beregnet ved å gange brensels- og drivstoffmengden med de enkelte typer CO2-omregningsfaktorer (for eksempel kg CO2 per kWh eller kg CO2 per liter drivstoff). Utslippsfaktorene er utarbeidet i samarbeid med den danske Energistyrelsen (basert på tall fra den årlige energistatistikken). Disse blir oppdatert årlig.

 

Utslippsfaktorer for elektrisitet og varme

Elektrisitet i Norge produseres fra vannkraft og er utslippsfri. Utslippsfaktoren settes derfor til null og det er ikke nødvendig å fylle inn data for dette. Fjernvarme i Norge er også CO2 nøytral såfremt den er produsert fra avfall, elektrisitet eller biobrensel. Det kan imidlertid også være brukt fossile energibærere i fjernvarmeproduksjonen. Kontakt din leverandør for spesifikke detaljer.

 

Utslippsfaktorer for innkjøpte materialer og avfall

De anvendte dataene er utgitt av Generaldirektoratet for Det Fælles Forskningscenter i Europakommisjonen med støtte fra blant andre PE INTERNATIONAL, og blir kalt ILCD-databasen. ILCD-databasen er en internasjonalt anerkjent, oppdatert og offentlig tilgjengelig database. I tilfeller der ILCD-databasen ikke er tilstrekkelig dekkende, er data fra PE INTERNATIONALs kommersielt tilgjengelige GaBi-databaser brukt.

 

Gjenbruk av materialer og forbrenning av energiressurser medfører en kreditt (negativt CO2-bidrag). Dette negative bidraget betraktes som å ligge utenfor områdene i GHG-protokollen. Kreditten teller derfor ikke med i det samlede resultatet. Kreditten vil imidlertid bli vist som et delresultat for å gi virksomhetene en idé om den reelle klimabelastningen for aktivitetene deres.

 

Sekundære materialer fra gjenvinning er antatt å erstatte produksjon av samme opprinnelige materiale.

 

Område 3-utslipp relatert til produksjon og levering av drivstoff til transport er ikke tatt med.

 

For å sikre størst mulig fleksibilitet kan utslippsfaktorer for materialer og avfallshåndtering tilpasses manuelt såfremt brukeren har mer presise opplysninger fra spesifikke leverandører eller lignende. Det samme er tilfelle for fordelingen mellom avfallsfraksjoner til deponi, forbrenning og gjenvinning. De anvendte prosentsatser er grovt skjønnsberegnet ut fra danske forhold da prosentsatsene ikke kun relaterer seg til materialet, men også til anvendelsen som vil være situasjonsavhengig.

 

Referanser for innkjøpte materialer og avfall

ILCD Format, opprettet av Europakommisjonens JRC-IES, europeiske plattform for livssyklusvurdering sammen med FZK GmbH, IAI. Copyright © 2009, Europakommisjonen.

 

GaBi 4, programvare og database for Life Cycle Engineering. PE International GmbH, Stuttgart, april 2007.

 

Alle rettigheter forbeholdt.

 

Begrensninger for innkjøpte materialer og avfall

Utslippsfaktorer er angitt for råmaterialer som stålbarrer, plastgranulat osv. Hvis virksomheten kjøper komponenter eller ferdigprodukter fra en leverandør, kan virksomheten oppnå et mer komplett bilde av klimabelastningen ved å legge til leverandørens produksjonsenergi.

 

Utslippsfaktorene i Klimakompasset er generiske, og beregnede resultater bør kun betraktes som veiledende og ikke som den absolutte sannhet.

 

Gjenbruk av brukte produkter og materialer er ikke tatt med i kalkulatoren da klimabelastningen fra disse vil være meget individuell avhengig av bruk.

 

Antakelser relatert til andeler som har blitt avhendet via deponi, forbrenning og gjenvinning er basert på danske forhold.

 

 

Utslippsfaktorer for annen transport

I CO2-kalkulatoren er indirekte utslipp (Område 3) vedrørende forretningsreiser basert på ulike data:

 

Offentlig transport: Er beregnet med konstanter fra ”TEMA2000 - Et værktøj til at beregne transporters energiforbrug og emissioner i Danmark” utarbeidet av Transportministeriet i samarbeid med COWI (2000).

Taxi: Beregningene er utarbeidet av Miljø og Sundhed på bakgrunn av

taxinemndas statistikk (2007).

Fly: Er beregnet ut fra det engelske miljødepartementet, Defra, sine konstanter.

Leiebiler: Se utslippsfaktorer for fossilt brensel.

 

Disse blir oppdatert årlig i det omfang de ulike institusjoner oppdaterer dem.

 

Prosessrelaterte utslipp og utslipp av flyktige organiske forbindelser

Under Område 1 kan du finne ut om virksomheten formodentlig har prosessrelaterte eller flyktige utslipp (omfatter ikke landbruk). Dette gjelder ganske få virksomheter. Du kan ikke bruke CO2-kalkulatoren til å beregne hvor mange utslipp virksomheten har.

 

Oversikten over hvilke industrielle prosesser som slipper ut klimagasser er utarbeidet på bakgrunn av 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Det er de nyeste internasjonalt anerkjente retningslinjene til nasjonal rapportering om klimagasser. Det er en oppdatering av Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories som ble brukt av de landene som ble omfattet av Kyoto-avtalen.

 

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.