Leverandørkjeden

Leverandørkjeden

Det er stadig flere virksomheter som samarbeider med underleverandører om CO2-reduksjoner som et ledd i sin klimastrategi.

 

Det er ofte mulig å oppnå ytterligere reduksjoner i CO2-avtrykket med færre ekstraomkostninger og investeringer i leverandørkjeden enn i egen virksomhet.

 

Reduksjonspotensialet avhenger av flere elementer, herunder:

 

• Hvilke produkter/tjenester og leveranser er dere avhengige av?

• Hvor i verden blir de enkelte komponenter og råvarer produsert (transport

og lokal energiproduksjon)?

• Hvordan blir de produsert (hvilke produksjonsprosesser anvendes)?

• Finnes det alternative leveranser eller leverandører?

 

Hvordan kommer dere i gang?

Samarbeid med leverandører om beregning av CO2-utslipp har mange likhetstrekk med vanlig leverandørstyring. Hvis dere allerede har et styringssystem for leverandører med et sett etiske retningslinjer (code of conduct), kan dere forholdsvis enkelt tilføye klimapåvirkninger som en parameter under miljø.

 

Det kan være vanskelig for mindre virksomheter å stille krav til store leverandører eller leverandører der dere kun utgjør en liten del av den samlede produksjonen. Derfor kan det være en god idé å inngå et samarbeid med bransjen.

 

Her er noen eksempler på hvilke krav som kan stilles til leverandøren:

 

• Leverandøren overholder reguleringer vedrørende energiforbruk og utslipp

av de seks klimagassene i Kyoto-avtalen.

• Leverandøren måler og dokumenterer utslipp av klimagasser og

energiforbruk.

• Leverandøren har fastsatt reduksjonsmål for utslipp og energiforbruk.

• Leverandøren har fastsatt mål for forbruk av fornybar energi for å redusere

bruken av fossilt brensel.

• Leverandøren har en handlingsplan for å møte reduksjonsmålene.

 

Leverandørene deres kan redusere klimagasser gjennom mange av de samme aktivitetene beskrevet under energieffektivisering og transport. Ved å stille krav til leverandøren har dere også innflytelse på hvorvidt det skjer endringer.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.