Avfall

Avfall

En måte å redusere utslippet av klimagasser fra avfall, er å redusere avfallsmengden og gjøre det enklere å gjenvinne hele eller deler av produktet.

 

Det er mulig å redusere utslippet av klimagasser ved avhending av avfall ved:

 

• Energiutnyttelse ved avfallforbrenning: Overskuddsvarmen fra avfallsforbrenning blir i økende grad utnyttet til fjernvarme. Ved å erstatte varmeproduksjonen basert på fossilt brensel med overskuddsvarme fra avfallsforbrenningen, reduseres CO2-utslippene.

• Gjenvinning: En del avfall kildesorteres med henblikk på gjenbruk. Dette gjelder blant annet elektronikkavfall, papir og glass. På denne måten økes gjenbruket av råmaterialer og utslipp av klimagasser reduseres.

 

Avfallsforebygging

Til tross for potensialet i gjenvinning av råvarer og materialer er den viktigste metoden for å redusere CO2-utslipp som regel avfallsforebygging.

 

Dette begrepet dekker aktiviteter som:

Minimere ressursforbruket per produsert enhet – og dermed produksjonsspillet i produksjonen – for eksempel gjennom effektivisering eller lean management.

 

Forlenge produktenes levetid og dermed reduserer behovet for nye produkter. Det kan for eksempel gjøres gjennom produktutvikling og produktservice-ordninger.

 

Fremme det direkte gjenbruket av ressurser i produktet ved produksjon av nye produkter – og minimere dermed behovet for tilførsel av nye ressurser.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.