Kjøp av CO2-kvoter

Kjøp av CO2-kvoter

Kjøp av CO2-kvoter er en måte å kompensere for virksomhetens utslipp av klimagasser.

 

Det kan være flere grunner til at en virksomhet benytter seg av kvotehandel.

 

For virksomheter som er pålagt å redusere drivgassutslippene sine kan det være nødvendig å kjøpe CO2-kvoter for å oppnå den påkrevde reduksjonen. Kvotepliktige virksomheter kan også velge å kjøpe CO2-kvoter ut fra en kost-nytte-betraktning dersom reduksjon av egne direkte utslipp er mye dyrere enn en tilsvarende reduksjon ved kjøp av en CO2-kvote.

 

For ikke-kvotepliktige virksomheter som ønsker å redusere klimapåvirkningen sin, kan kvotehandel sees på som det ekstra verktøy som skal til for å nå målet. Det kan være en aktivitet som virksomheten ikke kan eller vil kutte i, som for eksempel forretningsreiser, og derfor velger å kompensere for ved kjøp av CO2-kvoter. Det kan også hende at de klimainitiativer en virksomhet har iverksatt først gir resultater på lengre sikt, og derfor velger virksomheten å kompensere for utslippene de ikke kan redusere på kort sikt.

 

Forskjellige typer CO2-kvoter

Det er overordnet tre ulike typer CO2-kvoter:

 

EUs CO2-kvoter er de kvotene som blir handlet i EUs kvotehandelssystem, hvor Norge også inngår. Her blir ca. 11 000 virksomheter tildelt en rettighet til å slippe ut CO2, og de skal dokumentere at de ikke slipper ut mer enn de har rett til – enten ved å sørge for å ha tilstrekkelig med EU-kvoter eller ha FN-kvoter som beskrevet nedenfor.

 

FNs CO2-kvoter kommer fra godkjente prosjekter i Kyoto-avtalens to fleksible mekanismer: CDM (Clean Development Mechanism) og JI (Joint Implementation).

 

VER CO2-kvoter, (Verified Emission Reduction), står utenfor EUs og FNs kvotehandelssystem. VER har derfor ikke vært igjennom den samme sertifiseringsprosessen som andre kvoter. De har imidlertid en tredjepart som verifiserer at prosjektet har hatt den påståtte CO2-reduksjonen. Denne tredjeparten trenger imidlertid ikke å være akkreditert av FN og EU.

 

Hvordan kommer dere i gang?

Hvis dere vil handle med kvoter innenfor EUs kvotehandelssystem, kan du se en oversikt over kvotebørsene under menypunktet:

 

> EUs kvotehandelssystem

 

For å handle med FN-godkjente kvoter fra JI- og CDM-prosjekter og VER-kvoter, er det viktig å klargjøre hvilken type prosjekter dere vil kjøpe fra. Det kan være alt innenfor fornybar energi, energieffektivisering, prosjekter der det blir plantet ny skog med mer. Deretter bør man identifisere virksomheter som selger kvoter.

 

Ved kjøp av VER-er er det også viktig å undersøke hvem som er ekstern revisor for virksomhetene. Det er viktig å være oppmerksom på at det ligger en signalverdi i ulike typer prosjekter og at prisen også avspeiler kvotens kvalitet og hvilken kontrollprosess prosjektet har vært igjennom.

 

For ytterligere informasjon om handel med FN- og VER-kvoter, se:

 

> Standarder for FN- og VER-kvoter

 

Viktige vurderinger angående sikkerhet og effekt

Ved handel av kvoter på EUs kvotemarked og av de FN-godkjente kvotene har virksomheten en garanti for at kvoten faktisk har medført den reelle reduksjonen den står for. På EUs og FNs kvotemarked har alle kvotene vært igjennom en pålagt sertifiseringsprosess som har politisk støtte gjennom EU og/eller FN.

Ved handel med VER-er har man ikke den samme sikkerheten. Derfor er det også ekstra viktig å undersøke markedet grundig og sikre seg at det er en ekstern revisor som har garantert for CO2-kvoten. Et annet usikkerhetselement er risikoen for at den samme CO2-kvoten er solgt flere ganger.

 

Effekt av kvotekjøp

Ved kjøp av EU-kvoter vil en virksomhet øke insitamentet til å redusere CO2-utslippet innenfor EUs grenser.

 

Ved kjøp av FN-godkjente kvoter fra JI- og CDM-prosjekter vil virksomheten støtte det reduserte utslippet fra prosjektet og støtte utviklingen i det området prosjektet er gjennomført. Land som har bundet seg til en CO2-reduksjon i Kyoto-avtalen kan kjøpe FN-godkjente kvoter for å oppnå sin målsetting.

 

Kjøp av VER-er har ingen innflytelse på EUs kvotehandel eller landenes oppfyllelse av Kyoto-avtalens mål. Derimot kan det sees på som sponsing av et prosjekt kan medføre en reduksjon i det globale CO2-utslipp.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.