Hurtigveilederens syv trinn

Hurtigveilederens syv trinn

Her er en kort introduksjon til de sju viktigste trinnene i utarbeidelsen av en målrettet og effektiv klimastrategi med fokus på reduksjon av CO2 og andre klimagasser.

 

Trinn 1: Få støtte fra ledelsen

Det første skrittet mot en vellykket, målrettet og effektiv klimastrategi handler om å få nødvendig støtte fra ledelsen.

 

Trinn 2: Utnevn en klimaansvarlig

Finn en person som skal være koordinator for klimaarbeidet, samt eventuelt en arbeidsgruppe på tvers av virksomheten som er ansvarlig for å skrive og gjennomføre klimastrategien deres.

 

Trinn 3: Analyser virksomhetens klimapåvirkning

Beregn virksomhetens utslipp av CO2 og andre klimagasser. Bruk Klimakompassets:

 

> CO2-kalkulator

 

Trinn 4: Målsettinger for CO2-reduksjonen

Det kan være en fordel å stille opp målbare (kvantitative) mål for hvor mye dere vil redusere CO2-utslippene, dersom dere har en formening om hvor mye som vil være mulig å redusere. Les mer under:

 

> Reduksjonsmål

 

Trinn 5: Utarbeid en handlingsplan

Den viktigste delen av klimastrategien er en handlingsplan. En handlingsplan er et regnskap til å styre og strukturere arbeidet mot de fastsatte klimamålene. I handlingsplanen beskriver dere de konkrete tiltakene dere vil sette i gang. Det er mange måter dere kan begrense utslippene deres av CO2 på, og det kan være nødvendig å prioritere.

 

Få inspirasjon i de bransjespesifikke sjekklistene og Klimakompassets avsnitt:

 

> Oppnå reduksjoner

 

Når dere skal bestemme dere for hvilke områder dere vil prioritere, kan dere drøfte spørsmål som:

 

• Hvor kan vi oppnå størst reduksjon i utslippet av CO2?

• Er vi allerede i gang med å foreta investeringer i bygninger eller

energiforbrukende utstyr hvor vi med fordel kan vurdere

energireduksjoner?

• Hva vil de forskjellige tiltakene koste, og hvor store er de mulige

besparelsene?

• Hvor lang er tilbakebetalingstiden dersom vi investerer i noe nytt?

• Hva forventer kundene og investorene våre?

• Hva vil gi positiv omtale?

 

Trinn 6: Implementer handlingsplanen

Nå skal handlingsplanen settes ut i live. For å sikre at tiltakene blir gjennomført så bra som mulig, kan dere vurdere å:

 

• fastsette individuelle mål eller mål for enkelte avdelinger

• innføre bonusordninger for energieffektiviseringer

• gi medarbeidere eller avdelinger som gjør stor innsats på klimaområdet

spesielle belønninger (utnevne den mest klimavennlige medarbeideren

eller feire når et tiltak er gjennomført med suksess)

• lage interne konkurranser mellom avdelinger om hvor mye energi de

kan spare

• sende medarbeidere med kunnskap om klima på seminar eller følge et

opplegg fra en ekstern ekspert

 

Få råd og veiledning om hvordan dere utarbeider en målrettet kommunikasjonsstrategi.

 

Trinn 7: Evaluer implementeringen

Når alle tiltakene i klimastrategien er igangsatt er det en god idé å undersøke om dere også har lykkes med å redusere utslippet av CO2. Følg løpende opp fremskrittene. Revider for eksempel handlingsplanen hvert halvår og vurder om målsettingene skal justeres.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.